INGINGO ZIZAZIRIKANWAHO MU RUGENDO RWO KWIZIHIZA ISABUKURU Y’IMYAKA 20 DUSHOJE SINODI

Ukwezi kwa Nzeri : Umuryango ni igicumbi cy’ubuvandimwe

Icyumweru cya mbere : kuva ku itariki ya 5 kugera ku ya 11 Nzeri 2021

Ingingo izirikanwaho: Icyo Imana yaremeye umuryango

Isomo ngenderwaho : Intg 1, 27

«Nuko Imana irema Muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry’Imana ; ibarema ari umugabo n’umugore».

Icyo tuzirikana: Iyo umuntu asomye yitonze uko Bibiliya idutekerereza iremwa rya muntu, asanga Imana itararemye umuntu gusa, ahubwo yaremye umuryango. Ntiyaremye umuntu ngo abe nyakamwe, yabaremye ari umugabo n’umugore. Imana yabaremeye kugira ngo buzuzanye kuko, umwe ku giti cye atihagije. Byongeye, ntabwo ari Adamu wenyine cyangwa Eva wenyine waremwe mu ishusho ry’Imana, ahubwo ni bombi. Mu yandi magambo, Imana yaremye umuryango mu ishusho ryayo.

Umugambi : Kuba Imana yararemye umuryango mu ishusho ryayo birantangaza. Bintera kugirira buri muryango wose icyubahiro kuko ari ikirango kigaragara cy’Imana. Inshingano Imana yahaye umuryango na zo zirakomeye. Imana yawuhaye inshingano zo kororoka, gukwira ku isi, no kuyitegeka (Intg 1, 28). Ni inshingano zigaragaza icyizere gikomeye Imana yagiriye umuryango. Niyemeje kubaha umuryango mvukamo no kubera abo tuvukana impamvu y’amizero y’ubuzima. Nzirinda icyashavuza ababyeyi, nitaze icyakomeretsa abavandimwe. Ku rugero nzabishoboramo kandi, nzihatira kuba gahuzamiryango. Nzaba umukristu w’umwunzi n’umwunganizi kugira ngo amakimbirane asenya imiryango atsiratsizwe. Imana izabimfashemo.

Icyumweru cya kabiri : kuva ku itariki ya 12 kugera ku ya 18 Nzeri 2021

Ingingo izirikanwaho: Ubumwe mu muryango

Isomo ngenderwaho : Intg 3, 7-8

« Nuko amaso yabo bombi arahumuka, bamenya ko bambaye ubusa. Nuko badodekanya amababi y’umutini, maze barayacocera. Ngo bumve Uhoraho Imana wagendaga mu busitani mu mafu y’igicamunsi, umugabo n’umugore we bihisha Uhoraho Imana mu biti by`ubusitani ».

Icyo tuzirikana : Ibyago bya mbere umuryango wahuye na byo, ni ugusuzugura itegeko ry’Imana. Byawuteye gusohoka mu mushyikirano bari bafitanye na Yo, maze bayumva bakagira ubwoba bakayihisha. Kugwa muri icyo cyaha na byo biragaragara ko babitewe no kudashyira hamwe. Kandi koko, umuntu yibaza aho Adamu yari ari igihe inzoka yihereranaga Eva bakagirana ikiganiro. Wenda iyo aba ahari bakayiteranira, nk’uko bivugwa ngo “ababiri bishe umwe”, ikigeragezo bari kugitsinda. Babuze kunga ubumwe hagati yabo, bituma bagwa mu gishuko cyo gusuzugura Imana, maze n’ubumwe bari bafitanye na Yo burasenyuka.

Umugambi : Ndabyumva neza ko ibanga ry’umuryango ari ubumwe: ubumwe hagati y’abawugize, n’ubumwe hagati yabo n’Imana. Akenshi ibyangiza ubwo bumwe, si ibintu bikomeye bidasanzwe, ahubwo ni utuntu wenda duto duto, tugenda twiyegeranya, maze umugabo n’umugore bagatandukana, uburere bw`abana bukahazaharira cyane. Utwo tuntu ni nko kutizeranana, kutabwizanya ukuri, kudasangira byose, kutoroherana, kumva amabwire n’ibindi. Muri iki cyumweru nihaye umukoro wo gusubiza amaso inyuma ngashakisha ibintu byose, ibinini n’ibito byagiye bituma ubumwe bw’umuryango nkomokamo busenyuka. Sinzagarukira aho, nzareba niba hari n’ibituma imiryango yacu cyangwa iyo duturanye itumvikana. Hejuru ya byose ariko ngiye guharanira gufasha abo tubana kwiragiza Imana cyane mu muryango, kuko ubumwe bwawo bushingiye ku bumwe umuryango ufitanye n’Imana.

Icyumweru cya gatatu : kuva ku wa 19 kugeza ku wa 25 Nzeri 2021

Ingingo izirikanwaho : Yezu yavuguruye umuryango

Isomo ngenderwaho : Gal 4, 4.

« Igihe cyagenwe kigeze, Imana yohereje Umwana wayo, avuka ku mugore, kandi avuka agengwa n’amategeko ».

Icyo tuzirikana : Nyuma y’icyaha cy’inkomoko umuryango wa mbere waguyemo, mu mateka maremare y’umuryango w’Imana, ntabwo imiryango yakurikiyeho byayoroheye. Ubuvandimwe bwaragoranye. Ingero ni nyinshi : Kayini yishe Abeli murumuna we (reba Intg 4, 1-16) ; Yakobo yibye umugisha wa Ezawu (reba Intg 27, 1-40) ; Yozefu yangwa kandi agurishwa na bene se (reba Intg 37), n’ibindi. Ni Yezu waje kuvugurura umuryango, maze awusubiza mu murongo waremwemo. We ubwe yabanje kuvukira mu muryango, maze ubwabyo byongera kugaragaza agaciro k’indashyikirwa umuryango ufite mu maso y’Imana. Ikindi ni uko ibyinshi mu bikorwa bye yabikoreraga mu muryango, nko gukiza (reba Lk 4, 38-41 ; 5, 18-26), gusangira n’abantu (reba Lk 10, 38-42), gusura abanyantege nke (Lk 19, 1-10), kwigaragariza intumwa (reba Lk 24, 28-35), n’ibindi. Icya gatatu, ni uko mu migirire ye, yavuguruye inshingano z’abagize umuryango : umugabo wari umutware utegeka urugo rwe uko abyumva, Yezu yamwibukije ko agomba kuba umubyeyi ugira impuhwe n’urugwiro (ibyo bigaragara muri wa mugani w’umubyeyi nyampuhwe muri ( reba Lk 15, 11-32). Mu bayahudi, mu gihe cya Yezu, umugore yari nk’umutungo bwite umugabo acunga uko ashaka, ariko Yezu yaramubohoye amuha ubwigenge no kwishyira akizana ( reba Lk 8, 1-3). Umwana na we, yari nk’igikoresho mu biganza bya se, Yezu yamuhinduye umutware, ndetse amugira urugero n’icyitegererezo ku bashaka kwinjira mu Ngoma y’Imana (reba Mt 19, 13-15).

Umugambi : Ndi umugabo ? Wa mugani uvuga ngo amafuti y’umugabo ni bwo buryo bwe ndawanze kuko untera ubunebwe sinshakashake uko natera intambwe ngo mbe umugabo Yezu yifuje ko mba we. Ese ndi umugore ? Ngiye kwishimira ko Yezu atemeye ko nsigara inyuma, ahubwo akampa ubwigenge bwo gutekereza, kuvuga no gukora. Nzirinda kandi iteka kwisuzugura ngo numve ko nta cyo nashobora kuko ndi umugore, ahubwo ntinyuke mfatanye n’abandi kubaka Kiliziya n’isi. Ndi umwana se ? Kuba umwana nyabyo ni ukumva no kumvira Imana n’ababyeyi. Nishimiye kandi ko Yezu yampaye umwanya w’ibanze, nanjye ngiye kumuha umwanya w’ibanze mu mutima wanjye, bityo nizere ko nanjye nzakura mu gihagararo no mu bwenge nyuze Imana n’abantu nka Yezu.

Icyumweru cya kane : kuva ku wa 26 Nzeri kugera ku wa 2 Ukwakira 2021

             Ingingo izirikanwaho : Urukundo ni injishi y’umuryango

               –Isomo ngenderwaho :Ef 5, 21

Mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristu

Icyo tuzirikana: Mutagatifu Pawulo Intumwa atugira inama nyinshi zifatika zadufasha kubaho neza mu muryango : abagore abagira inama yo korohera abagabo babo babigirira Kristu ; abagabo na bo akabagira inama yo gukunda abagore babo nk’uko Kristu yakunze Kiliziya akayitangira, kandi bakabakunda uko bikunda ; abana bo bagomba kumvira ababyeyi kuko ari byo bikwiye. Urugero kuri twese ababyeyi n’abana ni Kristu. Ni we tugomba kureberaho. Kunga ubumwe na we bituma twunga ubumwe nk’umuryango, kuko ubumwe bwose aho buva bukagera bukomoka kuri Kristu.

Umugambi : Muri uyu umwaka w’iyigozebutumwa, Kiliziya iduhamagarira kurushaho kugira umuryango wacu Kiliziya yo mu rugo. Koko birakwiye ko buri muryango waba Kiliziya y’ibanze : aho abana bigishirizwa gatigisimu y’ibanze, ahantu bigira amasengesho n’amategeko y’Imana ; aho babwirirwa amahame Kiliziya yemera, kandi bagasobanurirwa neza amasakaramentu atangwa muri Kiliziya, agaha abayoboke bayo ubuzima bw’Imana. Kandi koko, ababyeyi ni bo barimu ba mbere ba gatigisimu. Ni ngombwa kandi ko mu muryango haba ahantu h’isengesho koko, aho abana biga gutinya Imana hakiri kare, kandi bagatozwa gukora ugushaka kwayo ; bakamenya ko agaciro k’ubuzima bw’umuntu hano ku isi ariho gashingiye.

Icyitonderwa : Mu kuzirikana Ijambo ry’Imana dushobora kwifashisha ubu buryobukurikira :

  • Ikimenyetso cy’umusaraba
  • Gusaba imbabazi
  • Kwiyambaza Roho Mutagatifu
  • Gusoma witonze Ijambo ry’Imana ryateganyijwe
  • Kurizirikanaho wiyumvisha icyo Imana ikubwira no kurisangira n`abandi
  • Gusubiza Imana ikubwirira mu Ijambo ryayo ukoresheje isengesho ryawe bwite
  • Kurangamira Imana ituye muri iryo Jambo ryayo no gusabana na Yo.
  • Gufata umugambi ufatika
  • Gushimira
  • Ikimenyetso cy’umusaraba

Padiri Antoine de Padoue NSINGIJIMANA (Coordinateur de la Pastorale d’ensemble)

VISIT OUR UNITS OF PRODUCTION:

Kivu Peace View Hotel

Home Saint Jean

CASFX

Leave Comment

Your email address will not be published.