Amasomo Matagatifu

Isomo rya mbere : Lev 13, 1-2.45-46;

Zaburi : 31(32)

Isomo rya kabiri : 1 Kor 10, 31-11, 1

Ivanjili : Mk 1, 40-45

 

Kuzirikana

Bakristu bavandimwe Yezu Kristu akuzwe !

Kuri iki cyumweru Ijambo ry’Imana riraduhugura ryifashishije igitangaza Yezu yakoreye umubembe wamutakambiye amubwira ati « ubishatse wankiza ! » Yezu ngo amugirira impuhwe, arambura ukuboko amukoraho aravuga ati : « Ndabishatse kira ! »

Buri gihe iyo Ijambo ry’Imana ritubwiye igitangaza Yezu yakoze akiza umurwayi, by’umwihariko icyo gukiza umubembe, ntitukibwire ko ritwereka mbere na mbere bwa bubasha bukiza umubiri, bukawusubiza ubuzima n’imbaraga kandi byari biri kugenda biyonga kubera indwara. Icyo ibitangaza byanditse mu Ijambo ry’Imana bitwumvisha mbere na mbere ni ubuzima nyabuzima, bwa bundi butazima, buhoraho iteka, bwa bundi twamburwa n’uburwayi bwa roho aribwo cyaha.

Muri iyi vanjili ya none ibyo birumvikana cyane. Ibibembe ni indwara yandura kandi iteye ubwoba itakibaho cyane mu gihe tugezemo. Twumvise mu isomo rya mbere amategeko yajyanaga n’icyo cyago mu muryango wa Israheli w’Isezerano rya kera. Uwayirwaga yahabwaga akato akajya gutura ukwe wenyine kure y’abandi, kandi icyemezo cyafatwaga n’umusaserdoti. Kuba cyarafatwaga n’umusaserdoti, ntabwo ari uko ari we muvuzi wari uzi kuyisuzuma gusa, ahubwo hari n’uko iyo ndwara bemeraga ko ari igihano giturutse ku Mana kubera ibyaha bya nyirubwite, yaba ntabyo yakoze ku giti cye bikaba byarakozwe n’abo akomokaho maze igihano kikaba ari we kiguyeho, agahumana ku mutima no ku mubiri, bityo akaba atagomba kwegera abandi. N’ubwo ububabare bwose ari ingaruka y’icyaha, dushimire Yezu Kristu we watwumvishije ko iyo myumvire idakwiye. Iyo bitaba ibyo abenshi, cyane cyane abemera, baba bahora mu gahinda no kwiheba kubera ubwinshi bw’imibabaro ihora yibasiye abantu.

Umusaserdoti wo mu isomo rya mbere ryo mu Isezerano rya kera,  twumvise ko ari umuntu ufite mu nshingano no mu bubasha bye gushyira umurwayi mu kato. Uwo yabonaga ko yafashwe n’ibibembe koko yatangazaga ko abaye akuwe mu bantu kugeza igihe Imana izamubabarira, bikazagaragazwa no gukira uburwayi, kandi ntibyakundaga kubaho. Umusaserdoti w’Isezerano rishya, Yezu Kristu, we twumvise uko abigenza. Ntabwo atanga icyemezo gica umuntu mu muryango, yemwe nta n’ubwo amwihunza. Ahubwo umurwayi wamumenye akamwegera, Yezu amukoraho akamukiza, akamuhumanura akamusubiza mu muryango w’abantu. Ukijijwe ibibembe yumvaga aruhuwe imitwaro ku buryo bubiri : uw’umubiri, n’undi uremereye kurusha uwo wa mbere w’ibicumuro bye, rimwe na rimwe ndetse n’uw’ibicumuro by’ibisekuru byinshi.

Twongere twitegereze Yezu mu Ivanjili ya none. Biratangaje ukuntu yemera kurambura ukuboko agakora ku muntu urwaye indwara yandura kandi ihumanya umubiri n’umutima. Indwara zandura akenshi tuba tuzi uburyo tuzirinda kandi tukitwararika. Urugero ni nka Covid-19 duhanganye nayo muri iyi minsi. Kuba mu kato, kudahura n’abavandimwe no kutabegera igihe tubabonye, tugeraho tukabyakira kuko tuba twumva impamvu yabyo, tugasaba Imana twizeye ko umunsi umwe bizashira tukongera kubaho twisanzuye. Mu by’ukuri ikibazo ku babembe cyabaga ari icyaha gishikamiye umubembe, atazi na gato icyo yakora ngo abohoke, rimwe na rimwe anibaza ikibi yakoze gituma société imushyira mu kato, maze agahebera urwaje. Mu mateka y’abantu buri gihe kigira abahebeye urwaje ku mpamvu zitandukanye ariko zidakunda guhinduka cyane, usanga zishingiye ku burwayi no ku busaza, ku bukene n’ibindi byenda gusa n’ibyo. Hari ibyo société zigenda zirwanya zikabishobora cyangwa ugasanga zigundagurana nabyo, ariko abantu batekereza neza bumva ko harimo ikibazo ; twavuga nko guhabwa akato bishingiye ku bwoko, ku gitsina, ku karere cyangwa igihugu umuntu avukamo, ku ibara ry’uruhu n’ubundi budasa. Kuzirikana abahawe akato ku mpamvu iyo ari yo yose ni indangagaciro ikomeye y’ubukristu. Tujye tubazirikana tubegerere, kandi mu buryo dushoboye tubaramburireho ikiganza cyuje impuhwe  nk’icya Yezu.

Ku rundi ruhande kandi twemere kujya mu mwanya w’uriya mubembe. Niba ibibembe byarafatwaga nk’ikimenyetso cy’icyaha natwe turi kimwe na we kuko turi abanyabyaha. Dukwiye gutabaza nka we tuti Nyagasani ubishatse wankiza. Kandi muri Kiliziya Nyagasani aradukiza. Yezu arabishaka, arashaka ko dukira. Ariko ivanjili ya none itwumvisha ko atari ubushake gusa ahubwo Yezu anarambura ikiganza akadukoraho. Muri Kiliziya dufite amasakaramentu Yezu aramburiramo ikiganza tugakira. Nitumutabaze, ariko twe kwigumira aho turi gusa, ahubwo dutere intambwe tujye mu Kiliziya aho duhurira n’abavandimwe b’abalayiki n’abasaserdoti maze Yezu adukoreho mu Ukaristiya, Penetensiya n’andi masakaramentu maze dukire. Mu kwemera kwacu iyi ngingo irakomeye cyane : amasakaramentu Yezu ni yo akoresha ngo adukoreho dukire. Ni yo twirukankira iyo dushatse gutabaza, muri yo tukamubwira tuti Nyaganani ubushatse wankiza.

Ibyo tubizirikane muri ibi bihe turimo bya guma mu rugo cyangwa mu Karere, n’ubundi buryo bwose ingamba zo kwirinda zitubuzamo kwegerana no gusabana. Kwegerana ku mutima, gusenga no gusoma Ijambo ry’Imana ni byiza, tubishishikarire bidufitiye akamaro cyane. Ariko dukomeze dukumbure Missa n’amasakaramentu, n’ibirori n’ibyishimo bijyana nabyo. Dukomeze dusabe Nyagasani kandi dusabirane twese, adukize iki cyorezo, kugirango tubashe koko kumukorera ntacyo twikanga, turangwa n’ubuyoboke hamwe n’ubutungane, iminsi yose yo kubaho kwacu.

Icyumweru cyiza kuri mwese.

Padiri Jean Colbert NZEYIMANA

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *