UMWEPISKOPI WA DIYOSEZI YA NYUNDO YAFUNGUYE KU MUGARAGARO UMWAKA W’AMASHURI WA 2021-2022 MU ISEMINARI NTO YARAGIJWE MUTAGATIFU PIYO WA CUMI YA NYUNDO

Kuri uyu wa 31 Ukwakira, Umwepiskopi wa Diyosezi ya Nyundo,  Nyiricyubahiro Musenyeri Anaclet MWUMVANEZA akikijwe n’abasaserdoti, yafunguye ku mugaragaro umwaka w’amashuri wa 2021-2022 mu Iseminari Nto yaragijwe mutagatifu Piyo wa cumi ya Nyundo. Uwo  muhango wabereye mu Gitambo cy’ukaristiya cyaturiwe muri Shapeli ya Seminari, witabirwa n’abasaserdoti, abarezi n’abakozi ba Seminari.

Amasomo matagatifu twazirikanye ni ay’icyumweru cya 31 mu byumweru bisanzwe by’umwaka wa Liturjiya B. Isomo rya mbere ryavuye mu gitabo cy’Ivuguramategeko (Ivug 6, 2-6); Zaburi yaherekeje isomo rya mbere ni iy’199 (118); Isomo rya kabiri ryavuye mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi (Heb 7, 23-28) naho Ivanjili ni iya Mutagatifu Mariko (Mk 12, 28b-34). Mu nyigisho ye, Nyiricyubahiro Musenyeri Anaclet MWUMVANEZA yagarutse ku mugenzo mwiza mbonezamana ugomba kuranga abakristu bose ariko by’umwihariko abaseminari n’abarezi babo. Nk’uko amasomo matagatifu yabigarutseho, uwo mugenzo mbonezamana ni ugukunda Imana na mugenzi wacu. Urwo rukundo kandi rugomba kurenga imipaka kandi  rukitangira abandi.

Mbere y’uko Igitambo cy’Ukaristiya gihumuza, hakurikiyeho gutega amatwi ijambo ry’umuseminari uhagarariye abandi, iry’uhagarariye abarezi bakorera ubutumwa mu Iseminari, irya Padiri mukuru wa Seminari, n’ijambo nyamukuru ry’Umwepiskopi.

Mu ijambo rye, uhagarariye abaseminari, Eugène RUSANGANIRA yashimiye Imana ko batangiye neza umwaka w’amashuri wa 2021-2022. Yibanze cyane cyane  ku nkingi eshatu zubakiweho ubuzima bwa Seminari. Izo ni ubuzima bwa roho, ubuzima bw’amasomo n’ubuzima rusange. Ku bijyanye n’ubuzima bw’amasomo yashimiye Umwepiskopi udahwema gukora uko ashoboye kugirango Seminari ibashe kubabonera ibyangombwa byibanze bibafasha kwiga neza. Yashimiye kandi abasaserdoti n’abarezi ubwitange bwabo mu kurera abaseminari. Ibyo bigaragarira mu musaruro w’ibizamini bya Leta. Uhagarariye abseminari yavuze ko n’ubwo ibyinshi bimeze neza, bagifite imbogamizi zimwe na zimwe mu myigire. Zimwe muri zo ni nko kutabonera ku gihe ibitabo, murandasi idahagije, mudasobwa nkeya ugereranyije n’abaseminari bazikoresha. Nubwo ibyo bitaracyemuka yijeje Umwepiskopi n’abarezi ko bazakomeza gukoresha bike bafite kandi baharanira gutsinda neza no guhesha ikuzo Seminari.

Mu buzima bwa roho, yashimiye Umwepiskopi uhora abazirikana akabashakira abasaserdoti babafasha mu kwitagatifuza. Yavuze ko Seminari yabashyiriyeho uburyo buhagije bwo kwitagatifuza. Twavuga nk’Igitambo cy’Ukaristiya, kujya mu miryango n’amakoraniro y’abasenga kandi ibyo byose bakaba babifashwamo na Musenyeri Jean Baptiste KAROGOYA ushinzwe ubuzima bwa Roho mu Iseminari. Agaruka kubijyanye n’ubuzima busanzwe, yavuze ko abaseminari bameze neza kandi banabishimira ubuyobozi bwa Seminari n’Umwepiskopi.

Asoza ijambo rye, yagejeje ku Mwepiskopi ibyifuzo by’abaseminari. Ibyo yagarutseho cyane ni ibibuga by’imikino bidahagije ugereranyije n’umubare w’abaseminari; ikindi ni uko ibihari nabyo bimwe muri byo bidatunganyije. Yashoje yizeza Umwepiskopi ko muri uyu mwaka baziga neza kandi bakarangwa n’imyitwarire myiza ikwiriye umuseminari.

Bwana Jean Bonheur NDUWUMUGABO wavuze mu ijwi ry’abandi barezi, nawe yashimiye Imana ko umwaka w’amashuri wa 2021-2022 watangiye neza. Yashimiye kandi Umwepiskopi udahwema kubaba hafi akabagira inama zubaka kandi zibafasha mu guteza imbere ireme ry’uburezi mu Iseminari. Yijeje ubuyobozi bwa seminari n’Umwepiskopi ko we na bagenzi be bazakomeza gufatanya n’ubuyobozi bwa Seminari kurangiza neza umurimo wayo wo kurera abazaba abasaserdoti n’abakristu beza.

Nyakubahwa Padiri mukuru wa Seminari, Padiri Jean Bosco NYIRIBAKWE MATABARO, yashimiye Imana ko batangiye neza umwaka w’amashuri 2021-2022 kandi yizera ko bazanawusoza neza. Yashimiye Umwepiskopi uhora azirikana Seminari kugirango irerere Kiliziya n’Urwanda. Yanamushimiye uruhare rwe mu gushakira abaterankunga abaseminari batishoboye kugirango bashobore kwishyura amafaranga y’ishuri. Yavuze ko icyo Seminari iharanira ari ugutanga uburere bwiza, kurera umuseminari ufite ubumuntu n’igihagararo binogeye Imana n’abantu. Yibukije abarezi by’umwihariko ko Seminari irera abitegura kuzaba abasaserdoti  bityo abarezi nabo bakaba basabwa gutanga uburere bufasha abaseminari kuzaba mbere na mbere abasaserdoti beza n’abakristu beza. Yijeje Umwepiskopi ko afatanyije n’abandi basaserdoti n’abarezi bazakomeza kwihatira gufasha abaseminari gukura mu bwenge no kuri roho. Kuri iyi ngingo yasabye Umwepiskopi ko bishobotse abasaserdoti bakorera ubutumwa hafi ya Seminari bajya babafasha mu kwita ku baseminari ku bijyanye n’ubuzima bwa roho. Asoza yasabye abaseminari kurangwa mbere na mbere n’urukundo bazirikana isano isumba iy’amaraso bafitanye nk’uko icyerecyezo cy’ubutumwa cy’uyu mwaka cyibidushishikariza kigira kiti : « TURUSHEHO KWIMAKAZA ISANO IHEBUJE DUFITANYE N’IMANA N’ABAVANDIMWE DUHEREYE IWACU MU RUGO». Ikindi yabasabye abaseminari ni ukurangwa n’ikinyabupfura n’imyitwarire myiza. Yabwiye abarezi ko Seminari yiteguye kubaba hafi ibashakira ibyangombwa bibafasha mu butumwa bwabo bwo kurera .

Mu ijambo nyamukuru, Nyiricyubahiro Musenyeri Anaclet MWUMVANEZA, Umwepiskopi wa Diyosezi ya Nyundo, yashimiye Imana ko abaseminari batangiye neza umwaka w’amashuri 2021-2022 babifashijwemo n’abasaserdoti n’abarezi babo. Yasabye ko bakomeza gufasha abaje mu mwaka wa mbere bakabamenyereza neza kugirango nabo bakomeze kwiga neza. Umwepiskopi yavuze ko aterwa ishema no kugira urugo nka Seminari rurera abitegura kuzaba abasaserdoti n’abayobozi b’igihugu b’ejo hazaza. Yaboneyeho gushimira abasaserdoti bahawe ubutumwa bwo kurera abaseminari ko babwakiriye neza. Abo ni Padiri Jean Bosco NYIRIBAKWE MATABARO, Padiri mukuru wa Seminari na Musenyeri Jean Baptiste KAROGOYA ushinzwe ubuzima bwa roho mu Iseminari. Agaruka kubyifuzo byatanzwe n’uwavuzwe mu ijwi  ry’abaseminari cyane ibitabo bitabonekera igihe, murandasi idahagije n’ibibuga bidatunganyijwe,  yababwiye ko ubushobozi nibuboneka bizakemurwa ariko hagati aho Seminari yashaka ubundi buryo bworoshye yaba ikoresha kugirango bimwe muri byo bishakirwe umuti nko gufotora ibitabo cyangwa kubishakira kuri murandasi. Yasabye kandi abaseminari kurangwa n’imyitwarire myiza, bakirinda kurushya abarezi babo. Yabibukije ko umuseminari witwara neza arangwa n’imyigire myiza bityo akanatsinda neza. Yasabye abarezi nabo kurangwa n’ubwitange bagakunda abo barera bagafasha n’abo barera kubakunda.

Dusoza twabibutsa ko uyu mwaka w’amashuri wa 2021-2022, Seminari Nto ya Nyundo itangiranye abaseminari 374. Ifite abasaserdoti 7 bakoreramo ubutumwa n’umuseminari mukuru ushinzwe imyitwarire y’abaseminari. Ifite kandi abarimu b’abalayiki 15 n’abarimu b’abapadiri 3 bigisha ariko bataba mu Isemnari.

Nyricyubahiro Musenyeri Anaclet MWUMVANEZA Umwepiskopi wa Diyosezi ya Nyundo atangariza abaseminari n’abarezi babo ko afunguye umwaka w’amashuri wa 2021-2022 ku mugaragaro.
Umwepiskopi akikijwe n’abarimu bigisha mu Iseminari

Padiri Jean Paul SEBAGARAGU

Leave Comment

Your email address will not be published.