Amasomo matagatifu tuzirikana:
Isomo rya mbere:Am 6, 1a.4-7;
Zaburi 145(146);
Isomo rya kabiri: 1Tm6, 11-16;
Ivanjiri: Lk 16, 19-31.

GUSHISHA ABANDI BASHENGUKA, NTIBIKWIYE MURI BENE ABRAHAMU
Bakristu bavandimwe, liturujiya y’ Ijambo ry’Imana ryo ku cyumweru gishize, yadusabaga kumenya guhitamo neza, tukamenya kumesa kamwe aho gushaka gukeza Imana na bintu. Yatwibutsaga kandi ko ibyo dufite byose tubikesha umuremyi, tukaba twarabiragijwe ngo tubigenge mu budahemuka, kuko igihe kizagera uwaturagije ibye ngo tubigenge, akadusaba raporo. Ubutumwa bwo kuri iki cyumweru cya 26, buraza bwuzuza ubwo twazirikanye kugishize, kuko ijambo ry’Imana ry’uyu munsi riduhishurira uburyo imibereho yacu y’ubu, ariyo itwubukira uko tuzabaho mu buzima muzaza.
Mu ncamake, amasomo matagatifu yo kuri iki cyumweru, araduhamagarira kugira umutima ushengurwa n’akababaro k’abandi. Umuhanuzi Amosi twumvise mu isomo rya mbere, araburira abashyize amizero yabo mu bintu bishira, bakishimira gushisha abandi bashenguka. Umuhanuzi arasoza atangaza ingaruka zitegereje abiha gushisha abandi bashenguka. Ivanjili yo, idutangarije iherezo cyangwa ingororano by’uwihaye gushisha abandi bashenguka, n’iy’uwabaye indahemuka mu gihe yashinjagiraga ashenguka. Naho mu isomo rya kabiri Pawulo intumwa aratugira inama y’uko dukwiye kubaho, kugira ngo tuzagire iherezo rihebuje aho tuzaririmba ibizingizo nkuko zaburi ya none ibitangaza.
Mu ivangili yo kuri iki cyumweru, Yezu aciye umugani uvugwamo abantu batatu b’ingenzi: umukire utavugwa izina, umukene Lazaro n’umubyeyi Abrahamu. Abenshi muri twe, iyi vanjili twamaze kuyifata mu mutwe, ariko kwakira ubutumwa idahwema kutuzanira, nibyo bituri kure ukurikije ibigaragara mu mibereho yacu ya buri munsi. Kugira rero ngo tuyivomemo ubuzima Kristu atuzaniye muri yo, birakwiye buri wese muri twe ayizirikana nk’uyumvise ubwambere.
Bavandimwe, biragaragara ko uyu mukire atagize iherezo ribi kuko yari umukire, ahubwo iherezo ribi arikesha uko yabayeho mu bukire bwe. Yabayeho ashinjagirana isheja abandi bashira, yishimira gukomeza gushisha abandi bashenguka, arenzaho no guhungeta uwahuhutse. Ntiyirengagije umusonga wa Lazaro gusa, ahubwo yagize n’uruhare mu kuwongera. Lazaro Yifuzaga gutungwa n’ibyavaga ku meza y’uwo mukungu, akabibura ahubwo imbwa zikaza kurigata ibisebe bye(v.21).
Abashisha abandi bashenguka nibo umuhanuzi Amosi yatubwiye agira ati: Ngabo baryamye ku mariri akoze mu mahembe y’inzovu,…. barisiga amavuta y’agaciro, ariko ntibahangayikwe n’uko umuryango wa Yozefu ugiye kurimbuka. Kudahangayikishwa nuko mugenzi wanjye asumbirijwe, nibyo umuhanuzi Amosi na Luka mu ivanjili ya none bagamije kwirukana muri buri wese wakereye kumva ijambo ry’Imana kuri uyu munsi. Umunyarwanda yabivuze neza agira ati: iteme rizakwambutsa umugezi uritinda ugitunze, undi nawe ati ugira neza ukayisanga imbere. Ibi ubuzima bw’aba bavugwa burabihamya rwose. Ibi byose biratwereka uburyo ihirwe ry’ahazaza hacu ribumbiye mu rukundo dukunda Imana n’abayo. Uyu mukire udafite izina ugenura njyewe nawe, icyaha gikomeye yakoze ni ukwirengagiza akababaro ka Lazaro. Yamunyuragaho buri munsi yinjira cyangwa asohoka iwe, undi yicaye ku rubaraza, akibwira ko atazigera amukenera none ngo akeneye igitonyanga cy’amazi avuye ku rutoki rwa Lazaro. Kwirengagiza akababaro k’undi ni icyaha gikomeye, hakwiyongeraho kugira uruhare mu kababaro ke bikaburwa inyito. Muri makeya, uyu mukire yabaye umuhemu mubyo yaragijwe, yirengagiza Imana mu byayo no mu bayo. Mbese, yimye uwamuhaye atabizi!
Ikindi dukwiye gusobanukirwa, ni uko Lazaro nawe atajyanywe mu gituza cya Aburahamu no kuba yari umukene. Ihirwe yatashyemo, arikesha kuba yarabaye indahemuka mu bukene n’uburwayi bye.
Mu bitugaragarira kandi, nti bihagije kwita Aburahamu umubyeyi, kugira ngo uzagere mu ihirwe atuye. Nti bisaba ko hari ubanza kuzuka mu bapfuye ngo abantu bahinduke, kuko na Nyuma y’izuka rya Yezu Kristu hari abakomeje kunangira umutima kugeza n’ubu. Ntibinakwiye ko dutegereza kuzabanza kubabazwa, ngo tubone kumenya ibibi byo kubabara, cyangwa ngo tubone gutabariza abandi. Abrahamu ati: niba batumva Musa n’Abahanuzi, n’aho hagira uzuka mu bapfuye nti byabemeza. Ibi bishatse kuvuga ko niba tutumvira ibyanditswe bitagatifu, ubwo tunangiye umutima.
Kugira ngo tubarirwe mu bana ba Abrahamu, dukwiye gukura amizero yacu mu biremwa, tukayashyira muri Nyagasani. dukwiye kuva mu mubare w’abatabuzwa gusinzira n’umusonga w’undi, tukabarirwa mubabazwa nuko umuvandimwe ashavuye.
Dukwiye kandi gukurikiza inama Pawulo intumwa yatugiriye mu ibarurwa yandikiye Timote agira ati: Naho wowe, muntu w’Imana, ibyo bintu ubihe akato; ahubwo uharanira ubutungane, ubusabaniramana, ukwemera, urukundo, ubwiyumanganye n’ubugwaneza. Indi nama Pawulo atugira, ni ukurwana intambara nyakuri y’ukwemera, mu gihe tugitegereje ubugingo bw’iteka twamagariwe.
Bavandimwe, niba koko twemera ko muri Kristu turi abavandimwe, tukemera kandi ko Kristu ari umutwe tukaba ingingo z’umubiri we, dusabirane ingabire yo kubona Kristu muri buri wese. Dusabirane guhumuka, tubone Kristu ubabara mu barwayi, mu bashonji, mu barengana, mbese mu bashavuye bose.
Dusabirane kandi kugira umutima w’Impuhwe, wita kuri ba Lazaro badukikije tubabera nk’umusamaritani w’Impuhwe we wabonye uwagiriwe nabi agahagarika gahunda ze, akamwegera, akamukoraho, akamwomora ibikomere bye. Ni tuyoboke Imana, twibuka iteka ko Imana Nyakuri yigaragariza muri muntu yiremeye mu ishusho ryayo, yanacumura ikamucungura.
Mubyeyi w’abakene wowe umenya iteka ibyo dukeneye, udusabire! Nyagasani Yezu, abane namwe mwese.
Padiri Théogène NDAGIJIMANA

Leave Comment

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.