Amasomo matagatifu tuzirikana:
• Isomo rya 1 : Mi 5, 1-4a
• Zaburi : 79
• Isomo rya 2 : Heb 10, 5-10
• Ivanjili : Lk 1, 39-45
1. Amarembo ya Noheli
Bavandimwe, amasomo yo kuri iki cyumweru cya 4 cya Adventi aratujyana ku marembo ya Noheli: isomo rya mbere riturangira umujyi Umukiza agiye kuvukiramo; irya kabiri rikatubwira ko Yezu ari kubwira Imana Se ati : “Ngaha ndaje ngo nkore ugushaka kwawe”; maze Ivanjili ikatwereka ko, n’ubwo akiri mu nda ya Mariya, aba mbere (Elizabeti na Yohani atwite) batangiye kuganura ku byishimo bye. Noheli rero yahumuye !
2. Birihutirwa !
Ivanjili ya none idutekerereza ukuntu Mariya yahagurutse akagenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda kwa Zakariya. Ese iryo bakwe rya Mariya risobanura iki? Mu Ivanjili ya Luka, si Mariya gusa wagaragaje iri bakwe. Tuzumva mu minsi iri imbere ukuntu Abamalayika babwiye abashumba ko mu mujyi wa Dawudi havutse Umukiza, abashumba na bo bagahaguruka bakagenda bihuta basanga Mariya na Yozefu, n’uruhinja ruryamye mu kavure (Lk 2, 16). Muri wa mugani w’umubyeyi w’impuhwe dukunda kwita uw’umwana w’ikirara, igihe umwana afashe icyemezo cyo kugaruka mu rugo, se amubonye yabwiye abagaragu be ati: “mwihute muzane ikanzu nziza cyane muyimwambike, mumwambike n’impeta mu rutoki n’inkweto mu birenge”(Lk 15, 22). Igihe Yezu ageze i Yeriko, amaze kubona Zakewusi wari mu giti ashaka kumubona, yubuye amaso aramubwira ati: “Zakewusi, manuka wihuta kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. “Nuko Zakewusi amanuka yihuta amwakirana ibyishimo” (Lk 19, 8). Abigishwa bajyaga Emawusi, bamaze kumenya ko uwo bagendanaga ari Yezu, ako kanya bagarutse bihuta, basubira i Yeruzalemu basanga ba cumi na babiri (Lk 24, 33).
Ibi byose bitugaragariza ko mu Ivanjili ya Luka, aho Yezu ageze byose bihinduka, abamusanga n’abamushyira abandi bakagenda bihuta, kuko umukiro azaniye abantu wihutirwa. Kwakira Yezu uje udusanga si iby’ejo cyangwa ejobundi, ni ibya nonaha, birihutirwa; kumenyesha abandi Yezu si iby’ejo cyangwa ejobundi, birihutirwa.
Icyihutishaga Mariya rero si uko yari agiye kure, si uko bwari bwije cyangwa se imvura igiye kugwa! Icyamwihutishaga ni icyari kimurimo. Ni Yezu yari atwite wamusunikaga kugira ngo amushyire mubyara we Elizabeti, kandi koko ibyabaye Mariya ageze kwa Zakariya birabihamya. Elizabeti yamaze kumva indamutso ye umwana atwite yisimbiza mu nda. Mariya ni we wabaye umwogezabutumwa wa mbere (dushatse twavuga umumisiyoneri wa mbere). Kandi ntiyigeze ahagarara, kuva icyo gihe ahora azenguruka isi mu mabonekerwa hirya no hino (n’iwacu mu Rwanda yarahatashye), yamamaza Umwana we, Umucunguzi w’isi. Kimwe na Mariya, umuntu wakiriye Yezu Kristu by’ukuri, ntategereza ko bamushyira muri komisiyo y’iyogezabutumwa ngo abone kujya kwamamaza Yezu, ahubwo asunikwa n’agakiza k’Imana yakiriye akamamaza Yezu yihuse.
3. Indamutso
Umuntu wabonye Mariya na Elizabeti abarebera inyuma, yabonye ababyeyi babiri baramukanya gusa. Nyamara hirya y’ibigaragara hihishe ibintu byinshi kandi bikomeye. Icya mbere ni uko mu kuramukanya kw’ababyeyi, abana bari batwite barasabanye. Indamutso ya Mariya yatumye Yohani Batisita asimbirizwa n’ibyishimo mu nda ya Elizabeti. Ikintu gitangaje aha ngaha, ni uko Bikira Mariya yabaye inzira y’abapersona babiri ku bantu babiri batandukanye: yaramukije Elizabeti, Yohani Batisita yari atwite yumva Yezu, Elizabeti we yuzura Roho Mutagatifu. Ibi ntibitangaje cyane, kuko Mariya yasamye Yezu ku bwa Roho Mutagatifu, bityo bombi Yezu na Roho Mutagatifu nyine bakaba badatana na we. Ibyo kandi ntibyarangiriye mu rugo rwa Zakariya. Umuntu wese, mu bihe byose n’ahantu hose, wakiriye Mariya mu buzima bwe, amwakiramo Yezu na Roho Mutagatifu.
Kuramukanya kwa Mariya na Elizabeti no gusabana kwa Yezu na Yohani Batista bihishe ikindi kintu: bihuza Isezerano rya kera n’irishya. Izuba ryo mu Isezerano rya kera rirarenga muri Elizabeti wasamiye mu zabukuru, maze rikarasira muri Mariya Umwari w’isugi wasamye ku bwa Roho Mutagatifu. Yohani ni we wa nyuma mu bahanuzi b’Isezerano rya kera. Mu ndamutso ya Mariya na Elizabeti, Isezerano rya kera ribererekeye Irishya, mbese nk’uko Yohani Batista yigeze kuvuga yerekeza kuri Yezu, ati: “Koko ni We ugomba gukura naho jye ngaca bugufi” (Yh 3, 30). Kuri ubwo buryo rero, Isezerano rishya ni ryo ubu rigomba gukura, irya kera rigaca bugufi.
4. Ibyishimo
Ibyishimo byasabagije Yohani mu nda ya Elizabeti amaze kumva Yezu Mariya yari atwite, bigaragaza Yezu uwo ari we: ni we Mukiza wari utegerejwe. Koko rero, abahanuzi bari baravuze ko ukuza kwe kuzatera ibyishimo umuryango wose, cyane cyane abaciye bugufi (Iz 29, 19; Yr 32, 41; Bar 4, 23). Kandi koko Yezu ni ko yigaragaje. Tugumye muri iyi vanjili ya Luka, ibyishimo bya Yezu, uwabisogongeyeho mbere y’abandi bose ni Mariya, igihe umumalayika yamubwiraga ko azabyara Yezu, ati: “Ishime Mariya, mutoni w’Imana” (Lk 1, 28). Nyuma yaho kandi na we ubwe yarabyivugiye, ati: “Umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n’Imana Umukiza wanjye” (Lk 1, 42).
Nyuma abazahura n’uwo mukiza na bo bazasagwa n’ibyo byishimo byavuzwe n’abahanuzi. Bityo, Levi wa musoresha Yezu yatoye, yasabagijwe n’ibyishimo bituma ajya kuzimanira Yezu iwe (Lk 5, 29). Ibyo byishimo kandi ni byo bigize umutima wa za ngingo nterahirwe (Lk 6, 20-26). Ntitwakwibagirwa bya byishimo byari mu munsi mukuru wa mubyeyi w’impuhwe yakoreye umwana we w’ikirara wari utahutse (Lk 15), cyangwa se bya bindi Zakewusi yakiranye Yezu igihe yajyaga gucumbika iwe. Luka abivuga muri aya magambo: “Nuko Zakewusi amanuka vuba amwakirana ibyishimo” (Lk 19, 6). Si ibyo gusa, ibyishimo ni byo byaranze abantu bose bahuye na Yezu amaze kuzuka (Lk 24, 32.41.52).
Ntabwo ari Yohani Batisita gusa rero wasabagijwe n’ibyishimo asabanye na Yezu, ahubwo abantu bose, mbere ye na nyuma ye, bahuye n’uwo Mukiza yabasendereje ibyishimo. Ibyo byishimo natwe ni byo bidutegereje ejobundi kuri Noheli. Uwo mukiza azongera avukire mu mitima yacu, maze ayisenderezemo ibyishimo bundi bushya.
5. Mbikesha iki kugira ngo nyina w’umutegetsi wanjye angenderere?
Nta muntu n’umwe Mariya yigeze abwira ko atwite Yezu. Na Yozefu ubwe wari waramusabye yabibwiwe n’umumalayika mu nzozi. None Elizabeti ni iki kimubwiye ko Mariya ari nyina w’umutegetsi we? Nta kabuza ni Roho mutagatifu, wa wundi wabwirije abahanuzi ibyo bavuze, ni we uhishuriye Elizabeti ko Mariya atwite Yezu. Kandi koko umurimo wa Roho Mutagatifu, kuva kera kuzageza kera, ni uwo kubwiriza abantu b’Imana ibiriho n’ibigomba gukorwa. Ni we ubwiriza abahanuzi ari aba kera ari n’ab’ubu. Kandi tuzi ko ku bwa batisimu twese twagizwe abahanuzi. Natwe rero aratubwiriza.
6. Elizabeti ni nde?
Elizabeti wa none ni jyewe nawe. Kimwe na we, natwe duhora tuvuga ngo “Ndakuramutsa Mariya”. Uwaduha ngo indamutso yacu inyuremo ibyo Elizabeti wa kera yahawe, maze natwe igihe turamukije Mariya twuzure Roho Mutagatifu kandi dusagwe n’ibyishimo byo kumva muri we uwo abahanuzi bahanuye kuva kera, Yezu Kristu Umucunguzi rukumbi w’isi. Mu gihe dutegereje ko uwo wahebuje abagore bose umugisha amutubyarira, tugendane na we umunsi ku wundi, abe ari we udutegurira kuzakira ivuka ry’Umwana we n’Umwami wacu.

Murerwa w’Imana Mariya, Rurabo rw’ikirenga rutatse ijabiro, watowe n’Imana igutamiriza umutako utagira uko usa. Kugutekereza bimpa gutekana. Ngutuye uko nteye, untuze mu mutuzo. Wowe udatenguha abatemba, ntutererane abategereje, terura umutima wanjye, uwutereke ahitegeye Yezu, maze murangamire ubutanyeganyega mbikesha wowe, Simbi ryihariye uko risa kwaryo kwa ryonyine. Bityo Noheli y’uyu mwaka izanogere nongere nakire Umukiza mu byishimo kandi mushyire abandi nk’uko wabigize. Amen.

Padiri Théodose Mwitegere, Paroisse Nyundo

Leave Comment

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.