Amasomo matagatifu tuzirikana:

Isomo rya mbere: Imig 8,22-31

Zaburi 8

Isomo rya kabiri: Rom 5,1-5

Ivanjiri: Yh 16,12-15

Bavandimwe, inema y’Umwami wacu Yezu Kristu, urukundo rw’Imana Data n’ubusabane kuri Roho mutagatifu bihorane namwe. Kuri iki cymweru cya 11 mu byumweru bisanzwe by’umwaka wa liturujiya turahimbaza Ubutatu butagatifu. Uyu ni umunsi mukuru wongera kutwinjiza mu ibanga ry’ukwemera kwacu. Kuko twemera Imana imwe: Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Iri banga niryoshingiro, isoko n’urumuri by’andi mabanga yose y’ukwemera kwacu. Muri ryo turaramya, tugasingiza, tugasenga Imana imwe mu butatu butagatifu nk’uko yatwihishuriye. Twebwe abakristu hari byinshi twamenye ku Mana abasokuruza bacu batari bazi. Nk’uko tubyibuka muri gatigisimu twigishijwe dutegurirwa amasakaramentu y’ibanze; aho bagiraga bati: Mbese abasokuruza bacu bari bazi byinshi ku Mana? Yeee! Bari bazi byinshi ku Mana kuko bayitaga Rugira, Rurema, Rugaba, Iyakare n’andi mazina meza. Ariko bari bataramenya umwana wayo Yezu Kristu, We woherejwe mu bantu kubahishurira no kubamenyesha byuzuye Imana Se n’urukundo rwe, kandi bari bataramenya Roho Mutagatifu uturuka ku Mana Data na Mwana. Mu by’ukuri rero twamenye Imana by’ukuri tubikesha Yezu Kristu, Umwana wayo wigize Umuntu akayiduhishurira byuzuye akanatwoherereza Roho Mutagatifu ubakomokaho bombi nk’uko Ivanjili y’uyu munsi ibitwumvisha neza.

Mu isomo rya mbere, Ubuhanga bw’Imana buraduhamagarira kuramya no gusenga Imana nk’umuremyi n’umugenga w’ibiriho byose. Kandi yabiremye ku buryo butangaje kubw’ububasha n’urukundo byayo bihebuje, buri kimwe cyose igishyira mu mwanya wacyo, igena n’uko bizabaho n’uburyo bizajya byuzuzanya. Abantu bose rero iyo bava bakagera bahamagarirwa kumenya Imana no kuyiramya kuko ariyo soko y’ibyiza byose. Nta muntu n’umwe wabona impamvu yo kwiregura ko adasenga Imana kuko ijwi ry’umutimanama wacu riduhamagarira gushakashaka Umuremyi wa byose. Gatigisimu na none igira iti: Mbese abantu bose bashobora kumenya Imana? Yee! Abantu bose bashobora kumenya Imana bitegereza ibyo yaremye kandi bumvira ijwi ry’umutimanama wabo (reba Rom. 1,19-20).

Byongeye kandi, mu buhanga n’urukundo rwayo, Imana yageze ku muntu imurema ku buryo buhebuje nk’uko zaburi ya none idufasha kubyumva neza. Iragira iti: Iyo nitegereje ijuru ryaremwe n’ibiganza byawe, nkareba ukwezi n’inyenyeri wahatendetse, ndibaza nti “umuntu ni iki kugirango ube wamwibuka? Mwene muntu ni iki kugirango ube wamwitaho?” Rwose habuzeho gato ngo umunganye n’Imana; umutamiriza ikamba ry’ikuzo n’uburanga, umugira umwami w’ibyo waremye byose.

Bavandimwe, twebwe abakristu dufite umwihariko kuko twaremwe bundi bushya tukagirwa abana b’Imana tubikesha Umwana wayo Yezu Kristu. Kamere yacu yari yarahindanye kubera icyaha cyatandukanyije abantu n’Imana bayitera umugongo biyambura ibyiza byose yabahunze ibarema. Yezu Kristu yemeye kuyigira iye kugira ngo ayihumanure, ayizahure, ayisubize ubuzima bw’Imana. Yigize umuntu abana natwe maze aratwitangira amena amaraso ye ku musaraba kugira ngo tubabarirwe ibyaha dusubizwe ubutoni ku Mana. Amaze kuzuka yasubiye mu ijuru atwoherereza Roho we ariwe utugira abana bishingiwe kibyeyi, tukisanzura ku Mana Umubyeyi wacu tugira tuti: Abba, Data. Roho uwo nyine, niwe ufatanya na roho zacu guhamya ko turi abana b’Imana. Kandi ubwo turi abana b’Imana turi n’abagenerwamurage bayo n’abasangiramurage ba Kristu, niba ariko tubabarana nawe ngo tuzahabwe ikuzo hamwe na We (reba Rom 8,15-17). Bityo rero nk’uko isomo rya 2 ribitubwira: Ubwo twagizwe intungane n’ukwemera, dufite amahoro ku Mana muri Yezu Kristu Umwami wacu. Ku bwe twashyikiriye mu kwemera iyi neza tuganjemo, none twiratira gutegereza ikuzo ry’Imana. Si ibyo byonyine, twiratana ndetse n’ibitotezo, kuko tuzi ko ibitotezo bitera kwihangana, ukwihangana kugatera kudahemuka, nako kugatera kwizera, ukwizera ntigutamaze, kuko urukundo rw’Imana rwabuganijwe mu mitima yacu na Roho mutagatifu twahawe.

Bavandimwe, twebwe abantu duciye bugufi cyane imbere y’Imana bityo tukaba tutakwinjiza iyobera ryayo ryose mu bwenge bwacu, tugenekereje twavuga tuti: ni nk’uko utafata amazi y’inyanja yose ngo uyavomere mu gakombe  ashiriremo. Gusa uyu munsi tuzirikane ko iby’ingenzi byose twashobora kumenya kugirango tubane n’Imana uko bikwiye kandi natwe tubane nk’abavandimwe kuri iyi si bityo tuzaronke ubugingo bw’iteka twarabihishuriwe. Bityo rero twihatire guca mu nzira y’umukiro Nyagasani atwereka tudahemuka kugirango niturangiza ubutumwa bwacu hano ku isi tuzaronke ihirwe ry’ijuru. Dutakambire Imana Data itwuzuzemo Roho mutagatifu aduhe imbaraga, atumurikire kandi atuyobore, dushobore kubaho uko ibishaka bityo nidusoza iminsi yacu hano ku isi izaducyure iwayo  mu ijuru ku bwa Yezu Kristu Umwami wacu. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Imana iriho yahozeho kandi igiye kuza. Amen.

Padiri Félicien HARINDINTWARI

 

 

Leave Comment

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.