^

INYIGISHO YO KU MUNSI MUKURU WA PENTEKOSTI, UMWAKA B, TARIKI YA 19/05/2024

Publié par: Padiri Evariste DUKUZIMANA

Amasomo matagatifu tuzirikana:

Ø Isomo rya mbere: Intu 2, 1-11 ;

Ø Zab 104(103) ;

Ø Isomo rya kabiri: Ga 5,16-25 ;

Ø Ivanjiri: Yh 15,26-27; 16, 12-15

Pentekosti ni umunsi wa 50 uhereye kuri Pasika. Abayahudi bahimbaje Pentekosti nyuma y’iminsi 50 bambutse inyanja bava mu bucakara(Pasika). Icyo gihe nibwo Uhoraho yabahaye Amategeko Cumi. Wabaye  umunsi w’ ivuka ry’Umuryango wigenga.

Abakristu bahimbaza Pentekosti ku munsi wa 50 nyuma ya Pasika  bibuka itangwa rya Roho Mutagatifu n’Ivuka rya Kiliziya. Uwo Roho Mutagatifu ni nde ? Amariye iki Kiliziya ?

Intumwa za Yezu zimaze  kwitegura,  Yezu abonye ko igihe kigeze, yazoherereje Roho Mutagatifu  yazisezeranije. Twumvise uko byagenze, uko Roho Mutagatifu  yaje (Isomo rya mbere). Dusesengure ibimenyetso byagaragaye uwo munsi bidufashe kumva Roho Mutagatifu uwo ari we mu buzima bwa Kiliziya no mu buzima bw’abemera.

·        "Umuriri  umeze nk’inkubi y’Umuyaga uva mw’Ijuru , maze wuzura mu nzu barimo " ( Intu 2, 2)

Roho Mutagatifu asa n’Umwuka : Umuyaga ni umwuka ufite umuvuduko n’icyerekezo kimwe. Uyu mwuka  uratwibutsa wa mwuka wahuheraga hejuru y’inyanja  mu ntangiriro ukayiha uburumbuke (Intg 1, 2). Wa mwuka Uhoraho yahushye mu mazuru ya muntu  akaba muzima,  agahaguruka (Int 2,7). Wa mwuka Yezu yahushye ku ntumwa ze amaze kuzuka akazibwira ati “ Nimwakire Roho Mutagatifu… (Yh 20, 22). Roho Mutagatifu ni umwuka w’ubuzima, ni umwuka wa Kiliziya, niwo mwuka igomba guhumeka ; ni wo mwuka w’abakristu.

Roho Mutagatifu ni Nyagasani utanga ubugingo (Ubuzima) ukomoka kuri Data na Mwana( Reba Indengakwemera). Ahatari umwuka uhagije cyangwa ahari umwuka mubi nta buzima buhaba. Umubiri utagira umwuka ni intumbi. Umukristu udafite Roho Mutagatifu aba yarapfuye. Roho Mutagatifu ni we uzana umwuka mwiza mu bantu.

Nta Roho Mutagatifu Kiliziya yaba ari ishyirahamwe risanzwe cyangwa umuryango utegamiye kuri Leta (ONG), ariko ntiwaba ari umubiri muzima wa Kristu. Ntitwabaho tudafite Roho Mutagatifu kimwe n’uko tutabaho tudafite umwuka. Niwe uzana ubuzima bw’Imana muri twe. Niwe utuma byose bishoboka, ni umushobozi w’ibidashoboka.  Niwe watumye Yezu asamwa (Roho Mutagatifu azakumanukiraho) ; Niwe umuzana mu Ukaristiya (Usakaze Roho wawe kuri aya mature kugira ngo ahinduke…) ; Niwe wamaze ubwoba intumwa zitangira kwamamaza Yezu wazutse mu mahanga (Igitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa).

Roho Mutagatifu niwe ukwiza impumuro nziza muri Kiliziya. Iyo adahari hazamo umwuka mubi, haranuka, hakavuka amacakubiri. Umuntu udafite Roho Mutagatifu akora ibidatunganye. Niwe bagira bati “Uriya ntagira barohwa(roho)”. 

Roho mutagatifu asa n’umuyaga : Umuyaga ni isoko y’imbaraga zitwara amato, indege, instyo zo hambere. Umuyaga ntugira umupaka n’urubibi, ntukumirwa. Roho Mutagatifu ni imbaraga z’abemera Kristu, niwe ujyana Intumwa aho ashaka iyo zimwemereye, iyo adasanze ziremereye. Umuyaga uterura ibitaremereye, ibitaziritse, ibitaboshye. Umuyaga urasukura: abakurambere bacu niwo  bakoreshaga bagosora imyaka, batandukanya ingano n’inkumbi. Niwo dukoresha iyo duhuha mu kintu cyanduye cyangwa cyazibye ngo umwanda urimo uvemo.

Roho Mutagatifu aradusukura, akadukiza umwanda, akatuzibura, ubuzima bw’Imana bukadutemberamo. Mu Isakramentu rya Penetensiya niho tuvuga ngo ”Imana Data Nyirimpuhwe, ibigirishije urupfu n'Izuka by'Umwana wayo, yohereje Roho Mutagatifu gukiza ibyaha, nawe nikugirire imbabazi iguhe n'amahoro…”. Turamukeneye rero kuko tudahwema kuziba no kwanduzwa na byinshi tunyuramo. 

·        "Nuko haboneke indimi zisa n'iz’Umuriro zigabanya zijya kuri buri muntu muri bo" (Intu 2, 3)

Dukeneye umuriro nk’uko dukeneye umwuka. Roho Mutagatifu aza mu Ntumwa yaje asa n’Umuriro n’ibijyana nawo : Urumuri (hehe n’umwijima), ubushyuhe (hehe n’imbeho). Umuriro urakangura, ukozweho nawo arinyagambura iyo atari igiti cyangwa ibuye. Umuriro ugira imbaraga zihisha ibyari bibisi, zikoroshya ibyari bikomeye, zikagorora ibyari bigoramye, zigahuza ibyari bidashoboka.

Roho Mutagatifu agobotora ururimi rw’abigisha, kandi akazibura amatwi y’abigishwa. Aravugisha, akumvisha, agasobanura, agahindura abantu ukundi, ibintu bikaba bishya. Niwe wabwirije abahanuzi (abigisha Ijambo ry’Imana) ibyo bavuze, ariko ni nawe uduha kubisobanukirwa no kubihuza n’ubuzima bwacu.   Dukeneye Roho Mutagatifu nk’uko dukeneye umuriro. Tumureke akorere muri twe, atujijure, atwigishe maze byose bibe bishya nk’uko byagenze ku ntumwa kuri Pentekosti, n’isi izabone guhinduka.

·        "Ubwo bose buzuramo Roho Mutagatifu, batangira kuvuga mu zindi ndimi uko Roho abahaye kuzivuga " (Intu 2, 4)

Roho Mutagatifu yigishije abigishwa ba Yezu ururimi rushya. Kuri Pentekosti abantu bose barumvikanye, bavuze rumwe. Kuvuga rumwe ni igikorwa cya Roho Mutagatifu. Yahaye abatarumvikanaga kuvuga rumwe. Niwe MUHUZA w’abantu. Yakosoye ibyabereye kuri Babeli aho abantu bashatse kuvuga rumwe ubwabo ariko batavuga rumwe n’Imana.  Kuri Pentekosti abantu bavuze ururimi rumwe babwirijwe na Roho Mutagatifu, ururimi rw’Urukundo, ururimi rw’Impuhwe.

Kugira ngo abantu bavuge rumwe ni uko baba bavuga URUKUNDO. Abatavuga urukundo, abadakunda Imana ntibashobora gukundana. Abatavuga rumwe n’Imana ntibashobora kuvuga rumwe ubwabo.

Isoko y’Ubumwe n’Ubwumvikane ni Roho Mutagatifu.  Hari ubwo tubona cyangwa twumva “abantu bagira indimi ebyili”, abo nibo bitwa na none ba “Kimwamwanya".

Uwakiriye Roho Mutagatifu avuga ururimi rumwe, ntagira indimi ebyili cyangwa nyinshi, ntahindagurika, amesa kamwe, agakomera kucyo yasezeranye. Roho Mutagatifu niwe udufasha kukomera ku masezerano ya Batisimu n’andi tugira, akaturinda kujarajara no kumwamwanya.

·        "Buri wese yabumvaga bavuga mu rurimi rwe bwite" (Intu 2, 6)

Ni uruhe rurimi rwavuzwe n’intumwa kuri Pentekosti ku buryoburi wese yarwumvaga? Ni URURIMI RW’IMANA, ururimi rwo mw’Ijuru. Imana ivuga uruhe rurimi ? Mu Ijuru havugwa uruhe rurimi ? Ururimi rw’Imana ni urwo wayumvisemo, urwo nayumvisemo : Ururimi rw’Urukundo. Ntawe utarwumva kuko Imana ishaka ari y’abantu bose.

Twakire, dukingurire Roho Mutagatifu atwigishe ururimi rw’Imana. Niwe dukeneye kugira ngo tuvuge rumwe. Dusabire abatavuga rumwe bose mu ngo, mu miryango, mu kazi, ku misozi n’aho dutuye kugira ngo Roho Mutagatifu abasenderemo bumvikane. Dutabaze cyane Roho Mutagatifu kugira ngo yoroshye imitima inangiye  idashaka  kumvikana, idashaka kuva ku izima. Tumutabaze aze aduhuze twunge ubumwe.

Roho Mutagatifu yatumye Intumwa zumvwa n’abantu bo mu mahanga yose no mu ndimi zose. Niwe udufasha kumva no kubwira abandi mu ndimi zabo kavukire, mu mico yabo, mu bibazo byabo. Kenshi abantu bapfa kutumvikana ku rurimi, kutumva no kutakira undi mu mwihariko we. Buri wese afite ururimi rwe kavukire ni ukuvuga umwihariko we bitewe n’imico ye n’amateka ye.

Ni Roho Mutagatifu wenyine uduha kumvikana muri izo ndimi zinyuranye tuvuga, mu mico inyuranye dufite. Uwakiriye Roho Mutagatifu abasha gushyikirana na buri wese mu rurimi rwe kavukire atamuhatiye kuvuga urwe byanze bikunze.Uwakiriye Roho Mutagatifu ntahatira abandi kuvuga nkawe, kumera nkawe ahubwo yihatira gusanga abandi akiga ururimi rwabo, akihanganira imico yabo igihe itanyuranya  n’Ivanjili.

·        Bamaze kwakira Roho Mutagatifu basohoka hanze batangira kuvuga ibitangaza by’Imana (Intu 2, 11)

Ikizatubwira ko Roho Mutagatifu yadutashyemo ni ubutwari mu Kwemera. “Roho Mutagatifu aza mu mitima y’intumwa, dusabe inema yo gukomera mu Kwemera”. Hehe no gutinya abayahudi, hehe no kwikingirana, hehe no guceceka ukuri, hehe n’ubute n’ubunebwe.  Roho Mutagatifu ni wa muriro w’urukundo udutwika tukagomba kwinyagambura; ni wa muriro w’Impuhwe utuma tubura amahoro mu gihe tutaratabara ubabaye, udukeneye…Ntawakiriye Roho Mutagatifu ugira ubute, uguma hamwe, unebwa, wirondereza. Ni wa muyaga udutwara hirya no hino nk’uko umwuka ukwiza impumuro hirya hino.

Kiliziya yacu yavutse kuri Pentekosti kuko aribwo abigishwa baretse kwikingirana no gukingirana Ivanjili ahubwo bagasohoka bakayamamaza. Niho Kiliziya yatangiye kubaho ku mugaragaro.  Kiliziya ihabwa ubuzima n’ubutumwa ikora bwo kwamamaza Yezu wapfuye akazuka. Kiliziya ntabwo ari iyo mu mitima gusa. Ntabwo ari ibanga ry’abantu bake baziranye badashaka ko hari ubamenyera ibintu.

Twese ababatijwe tugakomezwa dufite inshingano zo gusohoka, zo kwisohokamo, zo gukwiza Inkuru Nziza, impumuro ya Kristu ahantu hose binyuze mu butumwa, mu muhamagaro no mu mpano buri wese yahawe. Dutabaze Roho Mutagatifu azure abari barapfuye, abapfukiranye ingabire n’Ubushobozi bafite bwo kumunyekanisha Yezu.

Dufite impano n’ingabire zinyuranye ariko zose zikomoka kuri Roho umwe kandi zose zibereyeho Kiliziya imwe. Ntawe Roho Mutagatifu atagabiye cyangwa atatumye. Ntawe udafite ingabire yahawe agomba kushyikiriza abandi kimwe n’uko ntawahawe zose ku buryo adakeneye iz’abandi. Icyo na none twasaba Roho Mutagatifu ni UBWIYOROSHYE butuma twumva ko dukeneranye muri byose. Turi kumwe turi abakire, ariko buri wese ukwe ni umukene n’umunyabyago. Tureke gupfukirana impano n’ingabire twahawe ngo tuzifashishe abandi.

Twongere dutabaze cyane Roho Mutagatifu tugira tuti: Ngwino Muhoza, Ngwino utuyobore (Igitabo cy'Umukristu, Indirimbo K1)

1)    Ni wowe Muhoza kabuhariwe, Umubyeyi w’abakene, Umugabyi w’Ingabire, Urumuri rw’imitima, umushyitsi unyura imitima, uburuhukiro nyabwo, agacucu mu cyokere, Igihozo mu marira.

2)    Ngwino wuhagire ibyanduye muri twe, udukuremo umwanda wose kuko uri umuriro utwika usukura ugatuma dusa nawe.

3)    Ngwino wuhire imitima yumiranye, utumare inzara n’inyota dufite

4)    Ngwino womore ibyakomeretse n’abakomeretse dusubirane ybuzima.

5)    Ngwino ugonde icyari indahetwa, aho twananiranye udushobore, utworoshye tuve ku izima ry’ikibi, tworohere Imana n’abavandimwe.

6)    Ngwino ususurutse icyari gikonje muri twe, udukuremo ubukonje, ububore n’ubukanyarere; udususurutse natwe dusususutse abandi.

7)    Ngwino uyobore icyatannye muri twe, mu masezerano twagize. Ngwino usubize ku murongo w’Ivanjili ibyawuvuyeho byose.

8)    Ngwino uduhe za ngabire zawe ndwi: ubuhanga, ubwenge, ubujyanama, ubudacogora, ubumenyi, ubusabane ku Mana, icyubahiro cy’Imana n’ibyayo.

9)    Ngwino uduhe ibyashimo bizahoraho, ibyishimo by’ukuri bitari ibinezaneza by’akanya gato.

Ngwino Roho Mutagatifu, uduhe kumenya ubwenge bwo kudukundisha iby’Imana, abe ari wowe utegeka imitima y’abana bawe. Ngwino Muhoza, ngwino utwiyoborere.  Amina. Alleluya!

Padiri Evariste DUKUZIMANA

 

Retour aux homelies

Homélies récentes
Inyigisho ziheruka