^

INYIGISHO Y’ICYUMWERU CYA 23 GISANZWE, UMWAKA A, TARIKI YA 10/09/2023

Publié par: Padiri Félix MUSHIMIYIMANA

Amasomo matagatifu tuzirikana:

ü Isomo rya mbere: Ez 33, 7-9;

ü Zab 95 (94), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9                                                                                

ü Isomo rya kabiri: Rm 13, 8-10  

ü Ivanjiri: Mt 18, 15-20

 

Bavandimwe tugeze ku cyumwewru cya 23 mu byumweru bisanzwe by’umwaka wa Liturjiya, Umwaka A. Amasomo yo kuri icyi cyumweru aragaruka kuri rya tegeko ry’Imana rihatse ayandi, kandi rikayabumba yose uko yakabaye: Itegeko ryo gukunda. Pawulo mutagatifu, mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma twumvise mu isomo rya kabiri, aratwereka ko ntawundi mwenda tugomba kugirirana hagati yacu, uretse uwo gukundana. Buri wese ahamagariwe kandi afite inshingano zo gukunda mugenzi we nkuko yikunda. Ukunda Mugenzi we aba yujuje icyo asabwa, kandi amategeko yose aba ayayujuje. Ibi ni byo Pawulo mutagatifu amaze kudutangariza mu isomo rya kabiri aho agira ati”Kuko kuvuga ngo ntuzasamabane, ntuzice, ntuzararikire ikib, kimwe n’andi mategeko yose, akubiye muri iri ijambo ngo”Uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe’’.

Bavandimwe, ntawe udakeneye gukunda no gukundwa, kuko kuba mu rukundo biraryoha, birashimisha. Muri aya masomo, Nyagasani aratwereka uko tugomba kugaragarizanya ko dukundana koko bitari mu mvugo gusa, ahubwo biri no mu ngiro: Urukundo si ugushimana gusa, ahubwo urukundo ni ukurengerana. Iyo uvuze ngo nkunda kanaka, niba koko utamuryarya, ugomba no kumurengera byanze bikunze, yewe ukamurengera kugera naho wakwemera guhara ubuzima bwawe, kugira ngo ubwe burokorwe. Ngurwo urukundo nyarwo dusabwa kugirirana hagati yacu. Ngurwo urukundo Yezu Kristu yaduhayemo urugero We wemeye guhara amagara ye kubera twe, We wemeye gupfa kugira ngo twe abo akunda dukire.

Mu isomo rya mbere, mu buryo bwumvikana, umuhanuzi Ezekiyeri arabiduhamo urugero: aratwereka ko umuntu wese ukunda umuvandimwe we koko, ntagomba kwigira ntibindeba cyane cyane igihe yageze mu kaga. Ntagomba kwigira ntibindeba imbere y’uri kugwa. Ntagomba kwirengagiza akababaro k’abandi. Urukundo rubabazwa no kubona mugenzi wawe arimo agenda atandukira, maze kubera urukundo umufitiye, ukiyumvamo ishyaka n’umwete wo guhaguruka ukajya kumutabara utitangiriye itama. Igihe ubonye ko hari icyago kimwugarije, ni ukuvuga kimusatiriye, ukabaduka bwangu ukamusanga, ukajya kumuburira.

Ibi ni byo byabaye kuri uyu Muhanuzi Ezekiyeli twumvise mu isomo rya Mbere: Igihe Yeruzaremu yari yagoswe, yongeye guterwa ubwa kabiri kubera amakosa yayo yo korama mu bigirwamana no kwiyumvira gusa abahanuzi b’ibinyoma, Ijambo ry’Imana ryamubibwemo, umwuka w’ubuhanuzi wamujemo, maze bituma ahaguruka, ajya kuburira uwo muryango w’Imana wari i Yeruzaremu ngo wisubireho, uhinduke. Yawuburiye awubwira ko nukomeza kunangira umutima, ntiwemere kwisubiraho; uzagwirirwa n’amakuba akomeye cyane. Ibyo Ezekiyeli yabikoze atumwe n’Imana ngo ahanurire, aburire, Yeruzaremu yari muri ako kaga gakomeye.

Bavandimwe Ngiyo Ishusho y’Imana: Imana ni urukundo. Urukundo ntirurebera imbere y’amakuba agiye kugwirira umuntu. Imana yatoye umuhanuzi Ezekiyeli ngo aburire umuryango wayo, kubera urukundo Imana iwufitiye. Ibyo ntiyari kubura kubiwukorera kandi iwukunda. Ubwo natwe yaturemye mu ishusho yayo, kandi ishusho yayo akaba ri iy’Urukundo, ubwo natwe turi ba rukundo, ni ngombwa, ni ishingano zacu kuburirana. Muri iyi si ya none igenda yimika ikibi, kandi ikibi kikaba gikurikirwa n’ibyago n’amakuba; hakenewe ba Ezekiyeri b’uyu munsi ngo baburire umuryango w’Imana ugenda wumva abahanuzi b’ibinyoma, ni ukuvuga abigishabinyoma bamaze kuba benshi. Abo ni babandi birirwa bigisha batera abantu ubwoba, bakabizeza ibitangaza ngo igihe bazaba bagize ibyo babaha. Ibyo babikora bagamije inyungu zabo bwite, batagamije inyungu z’abo babwira. Birumvikana ibyo ntibabikora kubera urukundo babafitiye, ahubwo babikora kubera amaronko barabakuraho. Urwo si urukundo, ni ubucuruzi bushingiye ku kwikunda.

Ikindi kiranga urukundo ni ugukosorana kivandimwe ndetse no gusengera hamwe. Ibi ni byo Yezu Kristu atsindagira muri iyi vanjili tumaze gutega amatwi. Umuryango w’Imana uri mu rugendo, ndavuga twese abakiri bazima, tugize umuryango umwe kandi ukomeye ariwo Kiliziya. N’ubwo uyu muryango ukomeye, twe tuwugize turi abanyantege nke. Kubera iyo mpamvu, kugwa, kuyoba, gucika intege mu cyiza byorohera benshi. Uwo muryango, n’ubwo ari uwabanyantege nke, ariko kandi ni umuryango ufite imbaraga, utadandabirana, kuko wubatse ku rutare rutayega, ukagira umutwe muzima Yezu Kristu. Ibyo bigatuma uhorana imbaraga zigaragariza mu gushyirahamwe kw’abawugize. Ubumwe muri Kiliziya ni zo mbaraga zacu. Kubera iyo mpamvu, abashyize hamwe barangwa no gukosorana, no guhanana bya kivandimwe, kugira ngo bwa butagatifu bwa Kiliziya butangizwa n’intege nye z’abawugize. Yezu Kristu yatweretse uburyo ki tugomba gukosorana no guhanana:  Yezu Kristu ati “umuvandimwe wawe naramuka acumuye, umusange maze umuhane mwiherereye”.

Urukundo rudusaba gusanga abandi, ndavuga bagenzi bacu: Duhereye ku bashakanye bo bahujwe n’urukundo, bagomba guhora baharanira kunga ubwo bumwe mu mubano wabo, haba hari uwatsikiye, akemera guca bugufi, agakosorwa na mugenzi we, kandi bakabikora bizeranye koko. Urukundo rusaba ababyeyi b’umubiri n’ababatisimu kwegera abana babo bakabakosora, kugira ngo bakure bazi gutandukanya ikibi n’ikiza, ikemewe n’ikitemewe. Abakatechiste n’abarimu, kubera urukundo bakunda abo barera, ntibagomba kwinubira guhora basanga abo bigisha: abana, Urubyiruko n’abigishwa babo ngo babakosore kubyo bagenda bagoreka nkana! Abasaserdoti, abihayimanaa n’abakuru b’amakoraniro y’abasenga n’abakuru b’imiryango y’Agisiyo Gatolika namwe, mubitewe n’urukundo mukunda abo mushinzwe cg muyobora, ntimukagire ubunebwe ngo mubure guhaguruka musange abacumuye mubakosere, abatandukira ngo mubaburire mubagarura mu kerekezo Yezu Kristu atuganishamo.

Bavandimwe uwo muco wo gukosorana mvuze haruguru si uwa bantu bamwe na bamwe gusa. Yezu Kristu avuga kuriya, yabwiraga abantu bose, wowe ndetse nanjye, kuko ntawe utifitemo iyo shusho y’Imana, ndavuga urukundo. Mu kuduhanura, Yezu yagize ati: Umuvandimwe wawe naramuka acumuye, umusange maze umuhane mwiherereye”. Yezu arabwira bose, kuko umukristu wese azabazwa ubuzima bw’ingingo z’umubiri wa Kristu. Yezu ati” nakumva, uzaba ukijije uwo muvandimwe. Ngiyo impamvu yo gukunda: Gukunda si ukwishimisha ahubwo ni ugaharanira umukiro wa buri wese; ni uguharanira imibereho myiza y’uwo ukunda. Ni ugushimishwa nuko mugenzi wawe amerewe neza, ahagaze neza, ubigizemo uruhare, ariko kandi nta maronko yandi yo muri iyi si urindiriye mu kubaho neza kwe!

Mu rwego rwo guharanira ko umuvandimwe wawe akomeza guhora ahagaze neza, ntakongera kugwa, iyo yacumuye uba ushobora kumuhana bya kivandimwe. Kumuhana mvuga hano ni ukumuhana ugamije kumuvura.

Ibindi biranga abakundana ni ugusangira ibyiza. Bimwe mu byiza tugomba gusangira harimo no gasangira isengesho, ni ukuvuga gusengera hamwe. Mu kutwereka umusaruro n’ubwiza bw’isengesho rivugiwe hamwe, mwese mwunze ubumwe, Yezu yagize ati: koko iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye, mba ndi aho hagati yabo. » Ni byo koko abishyize hamwe Imana irabasanga. Abishyize hamwe, bakundana besenga, bakora icyiza, Yezu Kristu aba ari hagati yabo.

Ngaho rero bavandimwe uyu munsi nidusabe Nyagasani aduhe iyo ngabire yo gukunda isengesho rusange, dore ko rikomeza urukundo rwacu dufitanye nk’abavandimwe. Ubumwe bwacu ni zo mbaraga zacu. Ibi bisobanurwa n’uko icyo dusabiye hamwe, twunze ubumwe, tugihabwa. Mucyo dukomere kuri ubwo bumwe kuko Yezu ntiyakwirengagiza ubumwe bw’abakundana. Iyo twunze ubumwe, aza rwagati muri twe, ngo tubashe kumwisanzuraho uko dushaka. Ni byo We ubwe yivugiye agira ati « Byongeye kandi ndababwira ukuri: niba babiri muri mwe ku isi bashyize hamwe ngo bagire icyo basaba, bazagihabwa na Data uri mu ijuru. » Bavandimwe ubwo dutungiwe agatoki, twerekwa uburyo twakoresha ngo dusubizwe na Nyagasani ibyifuzo byacu tumugezaho, nimucyo dushyire hamwe dusabirane ingabire yo kugira no kwakira urukundo rwa nyarwo Nyagasani atwigisha kuri icyi cyumweru, kugira ngo koko icyifuzo cyacu nyamukuru tumugezaho kizasubizwe. Icyo cyifuzo ni na cyo isengesho ry’ikoraniro ry’uyu munsi rigarukaho: ni ukuzagira ubwisanzure nyakuri hamwe n’umurage uzahoraho iteka. Mugire mwese icyumweru cyiza !

Padiri Félix MUSHIMIYIMANA

Retour aux homelies

Homélies récentes
Inyigisho ziheruka